มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ หม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ หม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า มีรูปแบบที่ทันสมัยตามยุคในปัจจุบัน มีความแม่นยำในการออกแบบ และมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัท บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้นำระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และการควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ เก็บข้อมูลทางสถิติ ผลการตรวจสอบและการบริการหลังการติดตั้ง นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังมีการพัฒนานำเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

ข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ANSI/IEEE, BS, DIN, IEC, VDC, JIS เป็นต้น

    ข้อกำหนดมาตรฐานในประเทศ เช่น มอก. (TIS)

    ข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้าแต่ละราย (Customer Standard) เช่น EGAT, MEA, PEA เป็นต้น

    ออกแบบเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด (Optimization)

    การควบคุมค่า Losses และ % Impedance ให้เหมาะสม

    ความสามารถทนต่อผลกระทบจากการ Shot Circuit ทั้งทางด้านทางกล และทางด้านความร้อน

    ความสามารถทนต่อการจ่ายไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload)

    การควบคุม Leakage Flux, การควบคุม Gradient และ Hot Spot ใน Winding

    ความสามารถทนต่อผลกระทบของฮาร์มอนิค (Harmonics)

    ความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ (Impulse) และเสริจ (Surge)

    พื้นที่ผิวถังในการระบายความร้อน และการควบคุมความดันภายในหม้อแปลงไฟฟ้า


Visitors: 60,261