หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าราคาหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

ตั้งแต่ 30 – 3000 KVA ตามมาตรฐาน IEC , DAN, ANSI ระบบ 22000-400/230 V. ,24000-416/240 V.

ระบบ 12000/24000-416/240 V. และระบบ 33000-400/230 V.

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการชนิดของหม้อแปลง

1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)

2. หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)

3. หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (Instrument Transformer)

4. หม้อแปลงสำหรับความถี่สูง (High frequency Transformer)

สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายที่ใช้งานทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ

1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย มีใช้งาน 4 ขนาดคือ 10 KVA , 20 KVA , 30 KVA , 50 KVA

2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มีหลายขนาดได้แก่ 30, 50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 1000, 1250, 1500, 2500 KVA.

หม้อแปลงที่ติดตั้งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้ใช้ได้ตั้งแต่ขนาด 10 KVA. 1 เฟส

จนถึง 250 KVA. 3 เฟส


Visitors: 60,261