หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับภายในบ้านและใช้ในโรงงาน

หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับภายในบ้านและใช้ในโรงงาน

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าในวงจรหนึ่งให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความถี่เท่ากันในอีกวงจรหนึ่ง ซึ่งจะแปลงด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ นอกจากนี้หม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถทำหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าภายในวงจร แต่ไม่สามารถเพิ่มหรือลดกำลังไฟฟ้าและความถี่ได้ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำงานบนหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถูกนำไปใช้กับขดลวดปฐมภูมิ แรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำไปยังขดลวดทุติยภูมิส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้าออกมาให้ใช้งานได้ โดยการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอัตราการหมุนของขดลวดทั้งสองนี้

หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอย่างละหนึ่งขดลวด ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบพลังงานไฟฟ้าเฟสเดียว ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวนิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ โดยหม้อแปลงชนิดนี้จะทำงานเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Step Down ใช้สำหรับการกระจายพลังงานและลดค่าแรงดันไฟฟ้าภายในบ้าน ให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer) เป็นหม้อแปลงสำหรับใช้ในระบบพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส โดยการพันหม้อแปลงของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 3 เฟสในแกนเหล็กเดียวกัน มีการเชื่อมต่อ 2 แบบ คือ แบบ Delta และแบบ Wye สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสจะใช้ในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าหรือลดแรงดันไฟฟ้าของระบบส่งกำลัง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสมักใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เช่น ตามอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมีเนียม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นVisitors: 60,261